Farming Connect

Farming Connect is a Knowledge Transfer, Innovation and Advisory Service for farming and forestry businesses in Wales funded through Welsh Government Rural Communities – Rural Development Plan 2014-2020

Lantra leads on the delivery of the Lifelong Learning and Development Programme which has four key outputs:

•    On-line Farming Connect Personal Development Plan (PDP)

•    Framework for Continuous Professional Development (CPD) for the Farming and Forestry sectors.

•    Development and delivery of accredited e-learning packages to the farming and forestry sectors

•    Deliver subsidised  accredited training and assessment through a network of Training Providers

For further details of how to register and the full list of services available through Farming Connect to businesses in Wales click here

 

Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesedd a Gwasanaeth Cynghori yw  Cyswllt Ffermio ar gyfer busnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru a ariennir drwy gyfrwng  Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 

Mae Lantra yn arwain ar y gwaith o gyflwyno'r  Rhaglen Datblygu a  Dysgu Gydol Oes,  sydd â phedair allbwn allweddol:

• Cynllun Datblygu Personol Cyswllt Ffermio  Ar-lein (CDP)

• Fframwaith ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer y sectorau Ffermio a Choedwigaeth.

• Datblygu a chyflwyno pecynnau e-ddysgu achrededig i'r sectorau Ffermio a Choedwigaeth

• Darparu hyfforddiant  ac asesu wedi ei achredu ynghyd a chymhorthdal  drwy rwydwaith o Darparwyr Hyfforddiant

I gael rhagor o fanylion am sut i gofrestru a rhestr lawn o wasanaethau sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio i fusnesau yng Nghymru, cliciwch yma