Tyfu Cymru

Tyfu Cymru will build the capacity and capability of the Welsh horticulture industry. Working with supply chain partners, it will prepare growers and producer owned horticulture companies across Wales to adapt to future environmental challenges and position them to capitalise on market opportunities for business development and growth. 

Led by Lantra in collaboration with the key of partners of Planed, Puffin, Glyndwr and ADAS, with funding from the Welsh Government Cooperation and Supply Chain Development Scheme, the project provides a blend of strategic leadership, skills development, training and support tailored to the industry’s needs.

 

What we offer:

  • Funded innovative training and skills development based on a Training Skills Assessment
  • A horticulture talent pool programme
  • Supply chain and cluster support
  • One stop knowledge hub offering an industry voice.

 

Are you Eligible?

Tyfu Cymru is funded to support commercial horticulture in growing and operating in Wales. You must be growing commercially and registered as a sole trader, partnership or limited company, active and generating turnover and be able to provide evidence of this.

Although there is no set turnover or land area criteria, for eligibility businesses must demonstrate they are looking to engage with the project, be included in measuring success and provide relevant information to Tyfu Cymru Growing Wales throughout the project for reporting purposes. 

If you’d like to find out more, in the first instance please email our Horticulture Co-operation and Supply Chan Co-ordinator, Alice Coleman.

See what we’re doing by keeping up with Tyfu Cymru on social media:

 

 

Tyfu Cymru

Bydd Tyfu Cymru yn datblygu grym a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. Drwy weithio gyda phartneriaid yn y gadwyn gyflenwi, bydd yn paratoi tyfwyr a chwmnïau garddwriaeth sy'n eiddo i gynhyrchwyr ledled Cymru i addasu i heriau amgylcheddol y dyfodol, ac i fod mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd yn y farchnad ar gyfer twf a datblygu busnes. 

Dan arweiniad Lantra, gan gydweithio â’r partneriaid allweddol, sef Planed, Puffin, Glyndŵr ac ADAS – a gyda chyllid gan gynllun Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi Llywodraeth Cymru – mae’r prosiect yn rhoi cyfuniad o arweinyddiaeth strategol, cyfleoedd datblygu sgiliau, hyfforddiant a chymorth wedi'i deilwra i anghenion y diwydiant.

 

Rydym yn cynnig:

  • Cyfleoedd datblygu sgiliau a hyfforddiant arloesol wedi'u cyllido, yn seiliedig ar Asesiad Sgiliau Hyfforddi
  • Rhaglen cronfa dalent ym maes garddwriaeth
  • Cymorth clwstwr a chadwyn gyflenwi
  • Pwynt gwybodaeth canolog a llais ar gyfer y diwydiant.

 

Ydych chi’n gymwys?

Mae Tyfu Cymru yn cael ei gyllido i gefnogi garddwriaeth fasnachol i dyfu a gweithredu yng Nghymru. Mae’n rhaid i chi fod yn tyfu’n fasnachol ac wedi cofrestru fel unig fasnachwr, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig, bod yn weithredol ac yn cynhyrchu trosiant, gan allu cyflwyno tystiolaeth o hyn.

Er nad oes meini prawf penodol o ran trosiant nac arwynebedd tir, er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i fusnesau ddangos eu bod yn bwriadu ymwneud â’r prosiect, bod yn rhan o fesur llwyddiant a darparu gwybodaeth berthnasol i Tyfu Cymru drwy gydol cyfnod y prosiect at ddibenion adrodd.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch i ddechrau ag Alice Coleman, Cydlynydd y Gadwyn Gyflenwi a Chydweithfa Garddwriaeth.  Rhif ffôn: 07557 379669 neu Lantra Cymru ar 01982 554 384.

Cewch weld beth rydym yn ei wneud drwy ddilyn Tyfu Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol: